Vznik střídavého proudu - zápis do sešitu

Víme :
existence elektrického proudu v obvodu - připojení obvodu ke zdroji napětí
 1. zdroj = baterie (galvanický článek, akumulátor) - stejnosměrný proud I
 2. zdroj = otačející se závit (cívka) v magnetickém poli - střídavý proud i

- napětí na konci závitu se harmonicky mění 
a jeho okamžitá hodnota u je dána vztahem


u ... okamžitá hodnota napětí
Um ... amplituda napětí
ω ... úhlová frekvence

- polarita napětí se s časem mění a tomu odpovídají periodické změny proudu v připojeném obvodu

Proměnné napětí s harmonickým průběhem se nazývá střídavé napětí a elektrickým obvodem prochází střídavý proud, který má rovněž harmonický průběh.


Poznámky
 • střídavé napětí = harmonické elektrické kmitání
 • využití střídavého napětí v energetice (podle frekvence)
  • 50 Hz - v energetice (zásuvky, apod.)
  • 1010 Hz - televizní signály z družic, hovory v síti mobilních telefonů
  • ...
Rozdělení obvodů střídavého proudu :
 1. JEDNODUCHÉ - v obvodu zařazen jeden prvek pouze s jediným parametrem
 2. SLOŽENÉ - v obvodu zařazeno více prvků s různými parametry