Složený obvod střídavého proudu

- obvod střídavého proudu mající několik parametrů (odpor, indukčnost, kapacitu)
- vlastnosti těchto obvodů se určují graficky nebo výpočtem


SÉRIOVÝ OBVOD RLCVlastnosti vyplývající ze způsobu zapojení:

1) všemi prvky prochází stejný proud
2) napětí na jednotlivých prvcích se liší svou velikostí i vzájemnou fází (viz. jednoduché obvody střídavého proudu)

pro amplitudu výsledného napětí platí :
Um2 = UR2 + (UL - UC)2
(viz fázorový diagram)

UR, UL, UC ... amplitudy napětí na prvcích obvodu

UR = ImR, UL = ImωL, UC = Im/ωC
po dosazení

Z ... IMPEDANCE
parametr charakterizující seriový obvod RLC jako celek

jednotka: ohm

(vyjadřuje zdánlivý odpor celého obvodu)Další důležité pojmy a vlastnosti:

A

FÁZOVÝ ROZDÍL NAPĚTÍ A PROUDU V OBVODU


(viz fázorový diagram)

B

REAKTANCE (X)

= veličina charakterizující vlastnost té části obvodu střídavého proudu, v níž se elektromagnetická energie nemění v teplo, ele jen v energii elektrického a magnetického pole

X = XL - XC

potom můžeme psát
C

REZONANCE střídavého proudu

= podmínka, za které proud v obvodu dosahuje největší hodnoty

nebo-li Z je nejmenší

to nastane právě tehdy, když
XL - XC = 0, XL = XC

podmínka pro rezonanční frekvenci f0