Jednoduché obvody střídavého proudu - zápis do sešitu

Obvod střídavého proudu s odporem


obvodem prochází střídavý proud, jehož okamžitá hodnota i je dána vztahem :
Im ... amplituda střídavého proudu
Um ... amplituda střídavého napětí
R ... REZISTANCE (odpor)

pro okamžitou hodnotu napětí u platí :


Odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu a nazývá se REZISTANCE.

Časový diagram napětí a proudu:

Rezistance střídavého obvodu nemá vliv na fázový rozdíl střídavého napětí a proudu.
V jednoduchém obvodu s odporem mají obě veličiny stejnou fázi a jejich fázový rozdíl je nulový.
( φ = 0 )


Obvod střídavého proudu s indukčností


střídavý proud procházející cívkou vytváří měnící se magnetické pole v cívce
v cívce se indukuje napětí, které podle Lenzova zákona má opačnou polaritu než napětí zdroje

jestliže pro okamžitou hodnotu střídavého proudu i platí :

potom pro okamžitou hodnotu napětí u platí:

Cívka svou indukčností L vytváří v obvodu zdánlivý odpor, který způsobuje předbíhání napětí před proudem.
( φ = + π/2 )
Tento odpor nazýváme INDUKTANCE. ( XL )
jednotka: Ω (ohm)

L ... indukčnost cívky
ω ... úhlová frekvence

Časový diagram napětí a proudu:


Obvod střídavého proudu s kapacitou


střídavý proud dielektrikem mezi deskami kondenzátoru neprochází
kondenzátor se střídavě nabíjí a vybíjí
napětí se zpožďuje za proudem

jestliže pro okamžitou hodnotu střídavého proudu i platí:


potom pro okamžitou hodnotu napětí u platí:


Kondenzátor svou kapacitou C vytváří v obvodu zdánlivý odpor, který způsobuje zpožďování napětí za proudem.
(φ = - π/2)
Tento odpor nazýváme KAPACITANCE. (XC)
jednotka: Ω (ohm)C ... kapacita kondenzátoru
ω ... úhlová frekvence

Časový diagram napětí a proudu: