Magnetické vlastnosti látek

 • Magnetické momenty atomů a molekul

  - pohyb elektronů po uzavřených drahách kolem jádra - vznik proudové smyčky - existence tz. ORBITÁLNÍHO MAGNETICKÉHO MOMENTU

  - každý elektron má tzv. VLASTNÍ (SPINOVÝ) MAGNETICKÝ MOMENT (způsoben rotací elektronu kolem vlastní osy)

       Potom 

  VÝSLEDNÝ MAGNETICKÝ MOMENT je dán vektorovým součtem orbitálních a spinových magnetických momentů elektronů v atomu 

  Shrnutí:      Každý atom můžeme považovat za malý elementární magnet 

 • Magnetické pole uvnitř solenoidu

  Úvaha

  dlouhý solenoid s proudem .......... B0 = velikost magnetické indukce uvnitř solenoidu

  vložení látky dovnitř solenoidu .......... výsledná indukce B ; B <> B0

  Vysvětlení:
  látka uvnitř solenoidu se zmagnetovala (vytvořila si vlastní magnetické pole s indukcí B´)

  Závěr:      Výsledná indukce uvnitř látky v cívce
  B = B0 + B´ 
  poměr B/B0 = μr ... relativní permeabilita

 • Rozdělení magnetických látek

  DIAMAGNETICKÉPARAMAGNETICKÉFEROMAGNETICKÉ
  μr < 1μr > 1μr >> 1
  slabě zeslabují původní magnetické poleslabě zesilují původní magnetické polevýrazně zesilují původní magnetické pole
  inertní plyny, zlato, měď, rtuťsodík, draslík, hliníkželezo, kobalt, nikl
  NEFEROMAGNETICKÉ LÁTKY 
  výsledný magnetický moment atomů je nulovývýsledný magnetický moment atomů je různý od nulyvýsledný magnetický moment atomů je různý od nuly
  diamagnetické atomyparamagnetické atomy
   náhodná orientace jednotlivých atomůexistence mikroskopických oblastí, které jsou zmagnetovány i bez přítomnosti vnějšího magnetického pole
  WEISSOVY MAGNETICKÉ DOMÉNY

  Poznámka: Pro každou feromagnetickou látku existuje tzv. CURIEOVA TEPLOTA tC - dosáhne-li ferom. látka této teploty, ztrácí feromagnetické vlastnosti a stává se látkou paramagnetickou (např. tC (Fe) = 770°C )

  Magnetizace látky
  domény orientovány nahodile - vložení látky do vnějšího magnetického pole - souhlasná orientace domén - látka magneticky nasycena