Magnetické pole vodičů s proudem

Víme:
v okolí vodiče s proudem se vytváří magnetické pole
magnetické pole působí na vodič s proudem silou


dva přímé rovnoběžné vodiče s proudem umístěné blízko sebe musí na sebe působit silou
mohou nastat 2 případy
A B
vodiči procházejí proudy stejného směru vodiči procházejí proudy různého směru
vodič 1 vytváří kolem sebe magnetické pole, kterým působí na vodič 2
orientace indukčních čar ja dána Ampérovým pravidlem pravé ruky
směr síly, kterou bude působit magnetické pole 1. vodiče na 2. vodič, je dán Flemingovým pravidlem levé ruky
vodiče se navzájem přitahují vodiče se navzájem odpuzují
vodič 2 také vytváří kolem sebe magnetické pole a obdobným způsobem působí na vodič 1
silové působení je vzájemné


Určení velikosti působící síly:

l ..... délka vodiče

F ..... síla, kterou na sebe navzájem působí vodiče s proudem

d ..... vzájemná vzdálenost vodičů

I1, I2 ..... velikost proudů procházející vodiči

F je přímo úměrná      I1,     I2,     l

F je nepřímo úměrná     d
μ ... permeabilita prostředí
(charakterizuje prostředí, v němž elektrický proud vytváří magnetické pole)
pro vakuum (vzduch): μ0 = 4.π. 10-7 N.A-2

platí: μ = μ0 . μr      kde μr je relativní permeabilita
(udává, kolikrát je magnetická indukce magnet. pole v dané látce větší (nebo menší) než magnetická indukce B0 magnetického pole stejného proudu ve vakuu - B = μr . B0)


DEFINICE AMPÉRU (základní jednotky soustavy SI)
Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe
vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2.10-7 N na 1 m délky vodiče.
Vzájemné silové působení vodičů s proudem - natočená videa

Proud teče vodiči stejným směrem

Proud teče vodiči opačným směrem


zdroj: Sbírka fyzikálních pokusů