Magnetické pole - základní poznatky

 1. Základní pokusy s magnety
  • Kolem trvalého (permanentního) magnetu existuje magnetické pole, které silově působí na ocelové předměty (přitahuje je).
  • Permanentní magnet se skládá se dvou pólů (severního N - North, jižního S - South), přičemž souhlasné póly se odpuzují a nesouhlasné přitahují.
  • Magnetka = otáčivý, tyčový magnet upevněný ve středu

  • Osa magnetky, která je umístěna v různých místech pilinového obrazce, má vždy směr tečny k dané čáře.  Magnetická indukční čára = prostorová orientovaná křivka, jejíž tečna v daném bodě má směr osy velmi malé magnetky, umístěné v tomto bodě

  Základní vlastnosti :
  1. Slouží k prostorovému znázornění magnetického pole.
  2. Jedná se vždy o uzavřené křivky, které se nikdy neprotínají. (srovnej s elektrickými siločárami)
  3. Orientace je určena dohodou. (Vně magnetu od severního pólu k jižnímu, uvnitř magnetu od jižního pólu k severnímu.)

  železné piliny znázorňující magnetické pole trvalého magnetu


 2. Vodič s proudem - pokusy
  • Magnetka umístěná v blízkosti vodiče se vychýlí, jakmile vodičem začne procházet proud. (pohybující se částice s nábojem budí ve svém okolí magnetické pole)
  • V okolí cívky s proudem se magnetka chová obdobně jako v okolí trvalého magnetu.


  • Magnetické indukční čáry přímého vodiče s proudem mají tvar soustředných kružnic rozložených v rovině kolmé k vodiči a se středem v místě průchodu vodiče rovinou.


V tomto případě je orientace mag. induk. čar určena tzv.

AMPÉROVÝM PRAVIDLEM PRAVÉ RUKY

Naznačíme uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, zahnuté prsty pak ukazují orientaci magnetic. indukčních čar.

Ověřte si vaše znalosti na appletu