Přechodný děj v obvodu s indukčností

Přechodný děj = děj, ke kterému dochází při spojení nebo rozpojení elektrického obvodu, pokud se v obvodu nachází cívka s velkou indukčností L

Průběh samotného děje:

Děje při sepnutí obvodu
ΔI > 0 potom Ui = - Ue (Lenzův zákon)
vzniká indukované napětí opačné polarity než je napětí zdroje

Děje při rozpojení obvodu
ΔI < 0 potom se indukuje napětí stejné polarity (Lenzův zákon), proud klesá díky indukovanému napětí pomaleji, odpor obvodu rychle stoupne (proudu v obvodu rychle klesne) a proto Ui >> Ue
vzniká indukované napětí stejné polarity, jako má zdroj, ale značně větší velikosti

Poznámka:

Existence přechodného děje vyplývá z platnosti zákona zachování energie (přeměny elektrické energie v magnetickou či naopak neprobíhají okamžitě, ale trvají určitou dobu - čím indukčnost bude větší, tím bude doba přeměny energie delší a narůstání proudu pomalejší) 

Přechodný děj v praxi:
  1. Vznik jiskrového výboje v místě přerušení mezi kontakty vypínače (odstranění pomocí kondenzátoru)
  2. Pokles hlasitosti přehrávače v automobilu při jeho startování