Nestacionární magnetické pole - úlohy

 1. Rovinná cívka kruhového tvaru má 200 závitů o poloměru 10 cm. Cívka je připojena ke kondenzátoru o kapacitě 20 μF a je umístěna do homogenního magnetického pole, jehož magnetická indukce se rovnoměrně zmenšuje o 10-2 T.s-1. Indukční čáry magnetického pole jsou kolmé k ploše závitů cívky. Určete náboj na deskách kondenzátoru.
  (Q = 1,26.10-6C)


 2. V homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 12,5.10-5 T je umístěn čtvercový rámeček o délce strany 2 cm. Magnetické indukční čáry jsou kolmé k ploše rámečku. Odpor vodiče, z něhož je rámeček zhotoven je, je 1 Ω. Určete proud, který projde vodičem, jestliže rámeček rovnoměrně vysuneme rychlostí 0,1 m.s-1 z magnetického pole ve směru kolmém k indukčním čarám. Pole je ostře ohraničeno a dvě strany rámečku jsou rovnoběžné s touto hranicí.
  (I = 0,25 μA)


 3. V homogenním magnetickém poli je kolmo k indukčním čarám umístěn rovinný kruhový závit, jehož vnitřní plocha má obsah 1 cm2. Odpor závitu je 10-3 Ω. Určete teplo, které vzniklo v závitu, jestliže se za dobu 1 s magnetická indukce zmenšila o 10-2 T.s-1. Odpor závitu se s teplotou nemění.
  (Q = 10-9 J)


 4. Kolik závitů má mít válcová cívka, aby se na ní indukovalo napětí se střední hodnotou 10 V, změní-li se v její dutině magnetický indukční tok z 0,024 Wb na 0,056 Wb během doby 0,32 s?
  (N = 100 závitů)


 5. Vypočtěte magnetický indukční tok v příčném řezu dutiny válcové cívky vyplněné vzduchem. Cívka má délku 1,6 m, poloměr 4,8 cm, má 1400 závitů a prochází jí proud 6,3 A.
  (5.10-5 Wb)


 6. Energie magnetického pole cívky o indukčnosti 95 mH je 0,19 J. Jaký proud prochází cívkou?
  (I = 2 A)


 7. Měděný kroužek o poloměru 4,8 cm je umístěn v homogenním magnetickém poli o magnetické indukci 12 mT, jehož indukční čáry jsou kolmé k rovině kroužku. Kroužek je rovnoměrným pohybem za dobu 25 ms vysunut z magnetického pole. Určete střední hodnotu proudu v kroužku. Kroužek je zhotoven z vodiče o průměru 2 mm. Rezistivita mědi je 1,8.10-8 Ω.m. 
  (I = 2 A)


 8. Uzavřený drátěný vodič s odporem 100 kΩ má tvar čtverce o straně 0,1 m. Drát je umístěn v homogenním magnetickém poli o magnetické indukci o velikosti 5 T; přitom jeho rovina je kolmá k indukčním čarám. Jaký náboj projde drátem, jestliže ze čtverce vytvoříme rovnostranný trojúhelník, jehož rovina zaujímá vzhledem k magnetickému poli stejnou polohu? 
  (Q = 0,12 μC)