Magnetický indukční tok

Magnetický indukční tok = skalární fyzikální veličina kvantitativně popisující elektromagnetickou indukci


     S ... obsah rovinné plochy
     n ... normála k ploše S
     B ... vektor magnetické indukce
     α ... úhel, který svírá normála s vektorem BΦ = B . S . cos α

Φ ... magnetický indukční tok


Vlastnosti magnetického indukčního toku:
  • je to skalár
  • jednotka: weber (Wb)
  • jestliže plocha kolmá k vektoru B potom α = 0°, cos α = 1 ... Φ = B.S = max
    jestliže indukční čáry s plochou rovnoběžné potom α = 90°, cos α = 0 ... Φ = 0 Wb

Příklad :
Magnetická indukce homogenního magnetického pole je 1,4 T. Vypočítejte magnetický indukční tok kruhovou plochou s poloměrem 10 cm, jestliže rovina plochy svírá se směrem indukce úhel 60°.
(Φ = 0,038 Wb)