Vlastnosti elektromagnetického vlnění

Stručný přehled základních vlastností:

1) Elektromagnetická vlna má dvě navzájem neoddělitelné složky
složka elektrická - charakterizována vektorem E
složka magnetická - charakterizována vektorem B

2) Vektory E a B jsou navzájem kolmé a jsou kolmé i ke směru šíření vlnění
postupná elektromagnetická vlna - souhlasná fáze E i B
stojatá elektromagnetická vlna - fáze posunuta o π/2

3) Elektromagnetické vlnění je vlnění příčné

4) Elektromagnetická vlna je lineárně polarizována (směr vektorů E a B se nemění)
vektor E leží v rovině dipólu
vektor B leží v rovině kolmé k dipólu

5) Ohyb a odraz elmag. vlnění se řídí stejnými pravidly jako mechanické vlnění 
překážka = vodivá plocha, odraz musí splňovat zákon odrazu
rozměry překážky srovnatelné s λ nebo menší - nastává ohyb
rozměry překážky větší než λ - za překážkou stín

6) Interference (skládání) elektromagnetického vlnění (obdoba mechanického vlnění)
přímá a odražená vlna spolu interferují a výsledná amplituda závisí na dráhovém rozdílu Δl
a) Δl = 2k . λ/2 (k = 0,1,2, ...) vlnění se setkávají se stejnou fází - zvětšení amplitudy - zesílení výsledného vlnění
b) Δl = (2k+1) . λ/2 (k = 0,1,2, ...) vlnění se setkávají s opačnou fází - zmenšení amplitudy - zeslabení výsledného vlnění

7) Vliv prostředí na rychlost šíření elektromagnetického vlnění
víme: 
ve vakuu je rychlost elmag. vlnění: c = 300 000 km/s (c = rychlost světla)
v jiném prostředí:
(bez důkazu: vztah vyplývá z Maxwellovy teorie elmag. pole)

8) Šíření elektromagnetického vlnění
  • dlouhé a střední vlny (ohyb vlnění podél zemského povrchu) - příjem i v členitém terénu
  • velmi krátké vlny (VKV rozhlas a televize) - přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem
  • krátké vlny (odraz od ionosféry - ta se chová vůči elmag. vlnění jako vodivá plocha)
podívej se - Šíření elektromagnetického vlnění na Encyklopedii fyziky
poznámka:
RADAR = zařízení využívající odrazu vlnění od sledovaného objektu