Elektromagnetický dipól

= zařízení sloužící k vyzařování elektromagnetické energie do prostoru

VYTVOŘENÍ
rozevření konců dvouvodičového vedení o délce lambda/4 (vedení naprázdno)

PŮLVLNNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ DIPÓL
(délka dipólu je rovna polovině vlnové délky)ELEKTROMAGNETICKÉ POLE DIPÓLU
Vlastnosti:
  • elektrická a magnetická složka jsou navzájem spjaty (nemohou existovat odděleně)
  • vektory E a B jsou navzájem kolmé a jejich změny mají ráz postupného elektromagnetického vlnění
  • rozložení siločar a indukčních čar je nerovnoměrnéelmag. dipól nevyzařuje energii rovnoměrně všemi směry
    • největší část je vyzářena ve směru kolmém k ose dipólu
    • ve směru osy dipólu energie vyzařována  není
  • V praxi tvoří elmag. dipól anténu
    • slouží nejen k vyzařování ale i k příjmu elmag. energie
ÚLOHY

1) Televizní vysílač ve II. televizním pásmu pracuje s frekvencí 200 MHz. Určete délku dipólu pro příjem tohoto vysílání.
(0,75 m)