Polovodiče - základní vlastnosti

Podle vodivosti rozdělujeme látky na:
 • VODIČE - látky, které dobře vedou elektrický proud (např. kovy)
 • NEVODIČE (IZOLANTY)  - nevedou elektrický proud, zeslabují elektrické pole
 • POLOVODIČE - vedou elektrický proud za určitých podmínek

Polovodič stejně jako každá jiná látka je složen z atomů, které obsahují protony, neutrony a elektrony. 
Valenční elektrony (v poslední slupce) umožňují vazbu s jinými atomy a za určitých podmínek mohou vést elektrický proud.

Vnější podmínky měnící vodivost polovodičů:
 • zahřátí 

 • ozáření

 • Základní vlastnosti polovodičů:

  • měrný elektrický odpor polovodičů s rostoucí teplotou rychle klesá
  • teplotní součinitel odporu je záporný (α < 0)


  Mezi polovodiče řadíme:
  • prvky - Ge, Si, C, Se, Te
  • sloučeniny - PbS (sulfid olovnatý)
  • organická látka hemoglobin


  TERMISTOR
  = polovodičová součástka využívající známé závislosti měrného elektrického odporu na teplotě
  využití: měření teploty (odporové teploměry)
  - měření teploty v žíle pacienta
  - rozložení teploty v listu stromu

  Ukázka termistoru NTC B57164K0471K (GM Elektronic - eSshop)