Elektrický proud v látkách - stručný přehled


LÁTKA EL. PROUD ZPŮSOBEN
PLATNÉ ZÁKONY
DŮLEŽITÉ POJMY
POUŽITÍ
POZNÁMKA
PEVNÁ
IZOLANT
- elektrické dipóly, polarizace dielektrikazeslabuje elektrické pole
PEVNÁ
POLOVODIČ
elektrony
dírami
vlastní a nevlastní (příměsová) vodivost, příměsové polovodiče typu P a N, přechod PN v elektrickém obvodu, VA charakteristika diody, tranzistorový jevdiody (usměrňovače)
tranzistory (zesilovače, spínače)
integrované obvody a další
PEVNÁ
VODIČ (KOV)
elektrony Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor, Ohmův zákon pro uzavřený obvod, Kirchhoffovy zákony a jejich využití sestavování klasických elektrických obvodů
KAPALINA ionty
(kationty, anionty)
elektrolytická disociace, elektrolyt, katoda, anoda, Faradayovy zákony elektrolýzy, kapacita akumulátoru galvanické články
akumulátory
PLYN elektrony
ionty
ionizace plynů, ionizátor, samostatný a nesamostatný výboj, VA charakteristika výboje, ionizační energie, obloukový výboj, jiskrový výboj, koróna, doutnavý výboj, katodové zářenísvařování, osvětlovací přístroje, veřejné osvětlení, horské slunce, doutnavka, reklamní trubice, elektronový paprsek