Základní prvky jednoduchého elektrického obvodu

Pokus: ukázat a nakreslit schématický obrázek na tabuli

Složení jednoduchého elektrického obvodu:
 1. vnější část - vodiče, spotřebiče, aj. - vše co vidíme
 2. vnitřní část - vodivý prostor mezi póly uvnitř zdroje

Jednotlivé prvky obvodu:
 1. Elektrický zdroj napětí
  • vytváří a udržuje ve vodivých částech obvodu elektrické pole
  • je zdrojem elektrické energie
  • aktivní prvek elektrického obvodu
 2. Elektrický spotřebič
  • je zařízení, v němž se elektrická energie účelně mění v energii jinou (např. světelnou v žárovce)
  • pasivní prvek elektrického obvodu
 3. Spínač
  • jeho rozpojením činnost spotřebiče ustane
  • pasivní prvek elektrického obvodu
 4. Spojovací vodiče
  • propojují zdroj napětí se spotřebičem a spínačem
  • často chráněny izolačním elektricky nevodivým materiálem
  • pasivní prvek elektrického obvodu
Poznámky:
 • AMPÉRMETR
  • zařízení sloužící k měření proudu
  • do obvodu zařazujeme vždy sériově se spotřebičem
  • POZOR!!! NIKDY NEPŘIPOJUJEME AMPÉRMETR PŘÍMO KE SVORKÁM ZDROJE !!!
 • VOLTMETR
  • zařízení sloužící k měření napětí
  • připojujeme vždy paralelně ke spotřebiči, na kterém měříme úbytek (pokles) napětí
 • ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ (Ue)
  • veličina charakterizující schopnost zdroje konat práci vytvářením proudu v elektrickém obvodu
 • SVORKOVÉ NAPĚTÍ (U)
  • napětí mezi svorkami zdroje z hlediska vnějšího elektrického obvodu