Ohmův zákon pro část obvodu

Pokus:


z pokusu plyne: proud je přímo úměrný napětí
matematicky: I = k.U

Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U,
které naměříme mezi konci tohoto vodiče.

OHMŮV ZÁKON (pro část obvodu)

(1826 - německý fyzik G.S.Ohm)

poměr U/I značíme R .... elektrický odpor (fyzikální veličina)
charakteristická pro danou látku (závisí na materiálu)
jednotka: ohm (Ω)

1/R značíme G ... elektrická vodivost (fyzikální veličina)
jednotka: siemens (S)

Zápis Ohmova zákona pomocí elektrického odporu

Poznámky:
  1. lineární a nelineární vodiče
    • vodiče pro které platí Ohmův zákon nazýváme lineární (VA charakteristika má přímkový charakter)
    • vodiče pro které neplatí Ohmův zákon nazýváme nelineární (VA charakteristika nemá přímkový charakter)
  2. rezistor, reostat a potenciometr
NÁZEV CHARAKTERISTIKA ZNAČKA


REZISTOR


prvek s pevně stanovenou hodnotou odporuREOSTAT


prvek v obvodu s proměnným odporem


POTENCIOMETR


prvek v obvodu s proměnným odporem