Elektrický odpor

příčina elektrického odporu: srážky vodivostních elektronů s ionty mřížky

A) Závislost R na parametrech vodiče a na materiálu


Vlastnosti měrného elektrického odporu:
  • závisí na materiálu, ze kterého je vodič
  • jednotka: ohmmetr (Ω.m)

B) Závislost R na teplotě
R ... elektrický odpor vodiče při teplotě t (resp. T)
R0 .. elektrický odpor vodiče při teplotě t0 (resp. T0)
Δt = t - t0 (resp. ΔT = T - T0) ... teplotní rozdíl

α ... teplotní součinitel elektrického odporu
jednotka: K-1 (reciproký kelvin)

C) Poznámky
  1. Elektrický odpor kovových vodičů se s rostoucí teplotou zvyšuje přibližně lineárně (pro nepříliš velké teplotní rozdíly)
  2. Online výpočet odporu daného vodiče v závislosti na jeho parametrech
  3. Barevné značení odporů - http://www.prevod.cz/index.php?str=410&raz=1
  4. Závislost R na teplotě se využívá při konstrukci odporových teploměrů (tzv. termistorů)
ÚLOHY:

    1) Dvojnásobný odpor (Encyklopedie fyziky - v pdf)

    2) Hmotnost měděného vodiče  (Webová sbírka řešených příkladů - úloha 411)

    3) Odpor vodiče v závislosti na teplotě (Sbírka řešených úloh KDF MFF UK)