Závislost proudu v elektrolytu na napětí - zápis do sešitu

Podle druhu elektrolytu a typu použitých elektrod mohou nastat dva rozdílné případy:

A

jestliže

při průchodu proudu elektrolytem nedochází k chemickým změnám

potom

VA charakteristika elektrolytic. vodiče


z dané závislosti plyne:

obdobné jako u kovů
B

jestliže

při průchodu proudu elektrolytem dochází k chemickým změnám

potom

VA charakteristika elektrolytic. vodiče

Ur .......... ROZKLADNÉ NAPĚTÍ

z dané závislosti plyne:
  • jestliže U < Ur potom proud I zaniká
  • jestliže U > Ur potom se proud I s napětím U lineárně zvětšuje
OHMŮV ZÁKON pro ELEKTROLYTY

R .... ODPOR ELEKTROLYTU
      • závisí na druhu a koncentraci roztoku
      • závisí na poloze a velikosti elektrod

Comments