Základní pojmy - zápis do sešitu

ELEKTROLYT = látka, která je v roztoku nebo tavenině disociována na ionty, které zprostředkovávají vedení elektrického proudu. Při průchodu proudu dochází na elektrodách ponořených do roztoku elektrolytu k chemickým změnám.

ELEKTROLYTICKÁ DISOCIACE = děj, při kterém dochází k rozštěpení molekul elektrolytu na ionty. (např. rozpouštědla)
Jedná se o samovolný proces.

Potom rozeznáváme 2 druhy iontů:
  • KATIONTY = kladně nabité částice
  • ANIONTY = záporně nabité částice

ELEKTRODA = část vodiče, kterou se přivádí elektrický proud do roztoku elektrolytu
  • ANODA = elektroda spojená s kladnou svorkou zdroje
  • KATODA = elektroda spojená se zápornou svorkou zdroje

ELEKTROLÝZA = souhrn chemických procesů probíhajících v roztoku elektrolytu a na povrchu elektrod při průchodu elektrického proudu spojený s přenosem látky

Příklady elektrolýzy:
A


B