Vodič a izolant v elektrickém poli

A) VODIČ V ELEKTRICKÉM POLI


vodič
  • látka dobře vedoucí  el. proud
  • obsahuje volné částice s nábojem (elektrony)

vložení vodiče do elektrického pole:

dojde k zelektrování vodiče - tento jev se nazývá 

ELEKTROSTATICKÁ INDUKCE
(jev, při kterém se protilehlé části povrchu vodiče vloženého do elektrického pole zelektrují náboji stejné velikosti ale opačného znaménka)

- probíhá tak dlouho, dokud intenzita el. pole uvnitř vodiče není nulová
- takto indukované náboje ve vodiči můžeme potom od sebe oddělit rozdělením vodiče na dvě části


B) IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI


izolant (dielektrikum, nevodič)
  • neobsahují volné částice s nábojem (elektrony)
  • ty jsou pevně vázány ke svým atomům a molekulám

vložení izolantu do elektrického pole:


nastane jev, který se nazývá

POLARIZACE DIELEKTRIKA
(atomy a molekuly dielektrika se stávají elektrickými dipóly)

E = E1 - E2

E1/E = εr (relativní permitivita)
číslo udávající, kolikrát je intenzita původního pole větší než intenzita pole výsledného

shrnutí: 
protože E < E
izolant účinky elektrického pole zeslabuje