Vodič a izolant v elektrickém poli

A) VODIČ V ELEKTRICKÉM POLI

vodič
  • látka dobře vedoucí  el. proud
  • obsahuje volné částice s nábojem (elektrony)

vložení vodiče do elektrického pole:


dojde k zelektrování vodiče - tento jev se nazývá 

ELEKTROSTATICKÁ INDUKCE

(jev, při kterém se protilehlé části povrchu vodiče vloženého do elektrického pole zelektrují náboji stejné velikosti ale opačného znaménka)

- probíhá tak dlouho, dokud intenzita el. pole uvnitř vodiče není nulová
- takto indukované náboje ve vodiči můžeme potom od sebe oddělit rozdělením vodiče na dvě části

B) IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI

izolant (dielektrikum, nevodič)
  • neobsahují volné částice s nábojem (elektrony)
  • ty jsou pevně vázány ke svým atomům a molekulám

vložení izolantu do elektrického pole:


nastane jev, který se nazývá

POLARIZACE DIELEKTRIKA

(atomy a molekuly dielektrika se stávají elektrickými dipóly)

Ev = E1 - E2

E1 ... el. intenzita původního pole
E2 ... el. intenzita pole el. dipólů
Ev ... el. intenzita výsledného el. pole

E1/Ev = εr (relativní permitivita)
číslo udávající, kolikrát je intenzita původního pole větší než intenzita pole výsledného

shrnutí: 
protože Ev < E
izolant účinky elektrického pole zeslabuje