Elektrický potenciál

 • skalární fyzikální veličina sloužící k popisu elektrického pole
 • je definován jako podíl elektrické potenciální energie kladného náboje Q a jeho velikostí
 • jednotka: · C-1 = 1 V (volt)
 • vlastnosti: 
  • skalární fyzikální veličina
  • vyjádření elektrického potenciálu pomocí práce
                            
  • znázornění elektrického pole pomocí potenciálu
   • místa stejného potenciálu - HLADINY (ekvipotenciální plochy)
   • hladina nejvyššího potenciálu - KLADNĚ NABITÁ DESKA
   • hladina nejnižšího potenciálu - UZEMNĚNÁ ZÁPORNĚ NABITÁ DESKA
   • homogenní elektrické pole
   • radiální elektrické pole
Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia (Elektřina a magnetismus)
   • siločáry intenzity elektrického pole jsou vždy kolmé k ekvipotenciálním plochám

Práce a elektrická potenciální energie v elektrickém poli
 • práce
  • na náboj +Q působí v homogenním elektrickém poli elektrická síla (Fe)
  • velikost práce nezávisí na trajektorii

 • elektrická potenciální energie
  • je rovna práci, kterou vykoná elektrická síla při přemístění náboje z daného místa na povrch Země
EP = W