Elektrický náboj a jeho vlastnosti

příklady z praxe:
- přitahování vlasů ke hřebenu
- svlékání umělých svetrů
někdy slyšíme slabý  praskot, jehož příčinou je elektrický náboj vznikající při tření

ELEKTRICKÝ NÁBOJ
 1. vyjadřuje stav elektricky nabitých těles (vázán na částice látky, sám o sobě neexistuje)
 2. vyjadřuje skalární fyzikální veličinu, která je mírou tohoto stavu
vznik elektrického náboje: např. třením
značka: Q
jednotka: 1C (Coulomb)
(1 Coulomb je náboj, který projde průřezem vodiče při proudu 1A za 1 sekundu)

Vlastnosti elektrického náboje:

 • Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa
  • (tyč přitáhne bezovou kuličku)
 • Elektrický náboj lze přenést dotykem z povrchu jednoho tělesa na povrch druhého tělesa (elektrování těles)
  • (z elektricky nabité tyče se dotykem přenese náboj na kotouč elektroskopu)
 • Elektrický náboj se může v tělese přemisťovat.
  • (vodič spojený s elektroskopem + tyč)
   • vodiče - látky, kde se náboj snadno přemisťuje
   • nevodiče (izolanty) - látky, kde se náboj špatně přemisťuje
 • Známe dva druhy náboje (kladný náboj +Q a záporný náboj -Q)
 • Tělesa se souhlasnými náboji se odpuzují a tělesa s opačnými náboji se přitahují.
  • (výchylka na elektroskopu při přenesení náboje)
 • Elektrický náboj je dělitelný.
  • (různá velikost výchylky na elektroskopu)
  • nejmenší (elementární) náboj  e = 1,602 . 10-19 C
 • Nosiči el. náboje v atomech jsou protony a elektrony.
  • (protony +e = +1,602 . 10-19 C, elektrony -e = -1,602 . 10-19 C)
 • Platí zákon zachování elektrického náboje.
  • (V elektricky izolované soustavě je úhrnný elektrický náboj stálý. Elektrický náboj nelze vytvořit ani zničit.)
 • V případě, že v atomu je součet nábojů +e roven součtu nábojů -e, jeví se atom jako elektricky neutrální.
  • (odpoutání elektronu - vznik kladného iontu, nadbytek elektronů - vznik záporného iontu)
 • V kovech jsou elektrony volně vázány a snadno se uvolňují. Vznikají volné elektrony, které tvoří ve struktuře kovu tzv. elektronový plyn.