Elektrické napětí

zavedení elektrického napětí (U):

A) POMOCÍ POTENCIÁLU

U = ǀ φ2 - φ1 ǀ
absolutní hodnota rozdílu potenciálů mezi 2 body elektrického pole


jednotka: 1 V (volt)
napětí měříme: voltmetry


elektrické napětí mezi 2 vodivými izolovanými deskami:

U = ǀ φ2 - φ1 ǀ 
φe = Ep / Q
Ep = W = E . Q . d
φ0 = 0

potom

U = E . d

E ... velikost intenzity homog. el. pole
d ... vzdálenost desek

poznámka:          E = U/d           a proto                    jednotka intenzity: V.m-1

B) POMOCÍ PRÁCE

platí: 
WAB = Q . E . d     a zároveň     E = U/d
potom

WAB = Q . U
velikost práce vykonaná při přemístění náboje Q mezi 2 místy el. pole mezi nimiž je napětí U

U = WAB / Q

napětí mezi dvěma body A, B elektrického pole je rovno podílu práce vykonané elektrickou silou při přenesení bodového náboje z bodu A do bodu B a tohoto náboje