Coulombův zákon - zápis do sešitu

  • vyjadřuje míru vzájemného silového působení elektricky nabitých těles
  • definuje velikost elektrické síly (Fe), kterou na sebe nabitá tělesa působí
  • poprvé změřena roku 1785 (Ch. Coulomb, Francouz, 1736-1806)
Pro 2 bodové náboje bylo experimentálně zjištěno:

kde 
Vlastnosti k:
- závisí na prostředí
permitivita prostředí ε = εr . ε0
relativní permitivita εr (udává, kolikrát je ε větší v daném prostředí než ve vakuu, je bez jednotky)
(pro vakuum εr=1, pro vzduch εr= přibližně 1)
permitivita vakua ε0 = 8,854 . 10-12 C2.m2.N-1

potom
k = 9.109 N.m2.C-2
Zdroj obrázku:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Coulombuv_zakon

Znění COULOMBOVA ZÁKONA

Dva bodové náboje v klidu se navzájem přitahují nebo odpuzují stejně velkými elektrickými silami opačného směru. Velikost elektrické síly Fe je přímo úměrná součinu velikosti nábojů Q1, Q2 a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r.

ÚLOHY
  • Jak velkou elektrickou silou působí na sebe ve vakuu dvě kuličky ze vzdálenosti 10 cm, má-li každá z nich elektrický náboj 1 µC? (F = 0,9 N)
  • Dva stejné bodové náboje se navzájem přitahují ve vakuu elektrickou silou velikosti 3,6 N. Vzdálenost nábojů je 10 cm. Určete tyto náboje. (Q1 = +2 µC, Q2 = –2 µC)
  • Jak velkou elektrickou silou se navzájem odpuzují dva protony v jádře atomu helia, je-li jejich vzdálenost 10–14 m? (F = 2,3 N)